Padovanoti eksponatai

Prisidėkite prie KTU muziejaus kūrimo bei istorijos išsaugojimo! Dovanokite eksponatus!

duktė Loreta Jasiukevičiūtė-Kudarienė

Padėkite atpažinti

Padėkite atpažinti nuotraukose esančius asmenis!

Nuostatai

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO MUZIEJAUS
NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kauno technologijos universiteto muziejus (toliau – Muziejus) yra žinybinis muziejus, kaupiantis, saugantis, tiriantis, eksponuojantis ir populiarinantis muziejines vertybes, atspindinčias Kauno technologijos universiteto istoriją: ištakas, tradicijas, veiklos sritis, pasiekimus, padalinių istoriją, žymius žmones bei reprezentuojantis šiandienos Universitetą, atskleidžiantis jo poveikį valstybės ir visuomenės raidai, reikšmę šalies mokslo ir kultūros raidai.
Muziejaus buveinė – K. Donelaičio g. 73, LT–44029 Kaunas.
2. Muziejaus steigėjas yra Kauno technologijos universitetas (toliau – Universitetas).
3. Muziejus yra Universiteto  Kultūros centro (toliau – Centro) padalinys.
4. Muziejaus veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos muziejų ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Kultūros ministerijos teisės aktais, Valstybinio muziejaus nuostatais, tarptautinėmis konvencijomis ir sutartimis, Tarptautinio muziejų komiteto (ICOM) rekomendacijomis, Universiteto statutu bei šiais nuostatais.

II. MUZIEJAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
5. Muziejaus veiklos pagrindiniai uždaviniai:
5.1. rinkti muziejines vertybes ir archyvinę medžiagą apie Universiteto, jo padalinių, pastatų bei asmenybių istoriją;
5.2. formuoti muziejaus rinkinius;
5.3. moderniomis priemonėmis ir autentiškais eksponatais ekspozicijose ir parodose atskleisti Universiteto ištakas, kūrimosi, veiklos etapus per Universitete besimokiusių ir dirbusių asmenybių bei jų mokslinių pasiekimų prizmę;
5.4. rūpintis Universiteto istorijos fiksavimu ir jos propagavimu visuomenėje;
5.5. bendradarbiauti su kitais muziejais, kultūros ir švietimo įstaigomis bei kitomis panašius tikslus įgyvendinančiomis organizacijomis.
6. Įgyvendindamas šiuos uždavinius muziejus vykdo šias funkcijas:
Paveldosaugos srityje:
6.1. įsigyja, tiria, sistemina ir skaitmenina muziejinę bei istorinę vertę turinčius eksponatus, formuoja muziejaus rinkinius;
6.2. užtikrina sukauptų vertybių apskaitą, tinkamas saugojimo sąlygas ir apsaugą, jų konservavimą ir restauravimą.
Reprezentacijos srityje:
6.3. reprezentuoja Universitetą ir jo istoriją viešai eksponuodamas Muziejuje saugomas vertybes nuolatinėse ir laikinose ekspozicijose, parodose;
6.4. virtualiomis ekspozicijomis ir parodomis pristato Universiteto istoriją ir Muziejų interneto svetainėse;
6.5. rengdamas ekspozicijas ir parodas, bendradarbiauja su kitais muziejais ir įstaigomis;
6.6. padeda organizuoti kultūrinius renginius, susijusius su Universiteto istorija;
6.7. padeda rengti su Universiteto istorija ir Muziejaus veikla susijusius spaudinius.
Mokslo srityje:
6.8. vykdo mokslo tiriamąjį darbą, susijusį su Universiteto istorija bei muziejiniais eksponatais;
6.9. kaupia istorinius duomenis apie Universiteto veiklą, asmenybes ir kt.;
6.10. padeda rengti mokslines konferencijas Universiteto istorijos tematika;
6.11. dalyvauja mokslinėse konferencijose;
6.12. rašo mokslinius pranešimus bei straipsnius Universiteto istorijos tematika.
Edukacijos srityje:
6.13. pagal galimybes rengia ir veda ekskursijas po Muziejaus ekspoziciją;
6.14. bendradarbiauja su švietimo įstaigomis ir rengia moksleivių lavinimo programas;
6.15. padeda organizuoti istorinių asmenybių ir įvykių jubiliejinių datų paminėjimus;
6.16. kartu su specialistais kuria istorines edukacines kompiuterines programas.

III. MUZIEJAUS FONDŲ RINKINIAI, KOMPLEKTAVIMO KRYPTYS IR EKSPOZICIJOS
7. Muziejaus rinkiniuose kaupiami eksponatai, susiję su Universiteto istorija: fotonuotraukos, fotonegatyvai, spauda ir dokumentai, suvenyrai, sportiniai prizai, dovanos, apdovanojimai, faleristikos eksponatai, drabužiai ir jų dalys, vėliavos, meno kūriniai, žymių žmonių asmeniniai daiktai, baldai, mokymo prietaisai, modeliai ir kiti eksponatai.
8. Muziejaus rinkiniai formuojami atsižvelgiant į muziejinių vertybių išliekamąją vertę ir kaupiami pagrindiniame fonde.
9. Muziejaus rinkinių šifre nurodomas sutrumpintas Muziejaus pavadinimas – KTUM.
10. Muziejaus eksponatai surašomi į pirminės apskaitos knygą.
11. Esant reikalui (susikaupus dideliam kiekiui vienos rūšies eksponatų), eksponatai papildomai gali būti surašomi į inventorines arba specialios paskirties knygas.
12. Iš pagrindinio fondo neprofilinių ir dubletinių vertybių muziejuje gali būti sudarytas mainų fondas.
13. Muziejinių vertybių priskyrimo pagrindiniam ir mainų fondams, jų apskaitos, saugojimo, restauravimo ir naudojimo tvarką bei saugojimo sąlygas nustato Lietuvos Respublikos kultūros ministro patvirtinta Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija („Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija“, patvirtinta LR kultūros ministro 2005-12-16 įsakymu Nr. ĮV-716).
14. Universiteto rektoriaus nustatyta tvarka Muziejus gauna eksponatus ir metodinę paramą iš Universiteto fakultetų ir padalinių.
15. Eksponatai į Muziejų priimami ir perduodami kitiems Universiteto padaliniams užpildant patvirtintas aktų formas.
16. Sukauptus rinkinius Muziejus eksponuoja ekspozicijose ir parodose Muziejaus buveinėje ir Universiteto fakultetuose bei padaliniuose.

IV. MUZIEJAUS VALDYMAS IR ATSAKOMYBĖ
17. Muziejui vadovauja Muziejaus vadovas, kurį skiria ir atleidžia iš pareigų Universiteto rektorius Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
18. Muziejaus vadovas:
18.1. organizuoja visą Muziejaus veiklą ir atsako už eksponatų inventorizavimą, mokslinių aprašų kokybę, rinkinių tyrinėjimą, parodinę ir ekspozicinę veiklą;
18.2. užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, tarptautinių sutarčių, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Rektoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų vykdymą;
18.3. teikia Centro vadovui metinius veiklos planus, išlaidų sąmatas;
18.4. teikia Centro vadovui veiklos planų vykdymo ataskaitas ir atsiskaito už savo veiklą.

V. MUZIEJAUS TURTAS IR LĖŠOS
19. Muziejus finansuojamas iš Universiteto lėšų, aukų bei lėšų, gautų dalyvaujant bendrose valstybės muziejinėse programose.
20. Muziejaus lėšas sudaro:
20.1. Universiteto skiriamos lėšos;
20.2. Lėšos, skirtos tikslinėms programoms vykdyti;
20.3. Fizinių ir juridinių asmenų parama.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
21. Muziejus gali baigti savo veiklą arba būti pertvarkytas Lietuvos Respublikos įstatymų ir Universiteto nustatyta tvarka.

©KTU virtualus muziejus 2010