Prof. L. Kumpikas – Lietuvos mašinų gamybos tėvas

Prof. Leopoldas Kumpikas (1906–1993) – inžinierius mechanikas, diplomą apgynęs VDU Technikos fakultete, disertaciją apgynęs sunkiais pokario metais, buvo vienas iš metalo apdirbino pramonės kūrimo pradininkų Lietuvoje. 1924 m. jis baigė Šiaulių gimnaziją ir pradėjo studijuoti Lietuvos universitete, dalyvavo ateitininkų korporacijos „Grandis“ veikloje, tačiau dėl sunkios materialinės padėties studijas šešeriems metams teko nutraukti ir dirbti Amerikos lietuvių bendrovės Kauno miesto automobilių serviso ir prekybos įmonėje. Vis dėlto, L. Kumpikas grįžo tęsti studijų ir kartu dirbo laborantu Mechaninės technologijos katedroje 1938 m. jis baigė universitetą ir įgijo technologijos inžinieriaus specialybę. Gavęs stipendiją, 1938 m. vasarą jis stažavosi Švedijoje, kur susipažino su metalo apdirbimo pramone. Tais pačiais metais pradėjo dirbti Kauno artilerijos dirbtuvėse konstruktoriumi, vėliau – techninės dalies vedėju. 1940 m. L. Kumpikas grįžo į universitetą, dirbo Šiluminių variklių, Metalų technologijos katedrose, 1941–1943 m. vadovavo Metalo apdirbimo pramonės trestui. Pokario metais L. Kumpikas daug prisidėjo atstatant ir rekonstruojant „Metalo“, „Pergalės“, „Apvijos“, statant „Žalgirio“ staklių gamyklas. Nuo 1944 m. iki mirties tęsė darbą universitete. 1949 m. jis apgynė technikos mokslų kandidato disertaciją ir ja remdamasis išleido knygą „Įrankinių plienų parinkimas Lietuvos TSR metalo apdirbimo pramonėje“. 1951–1986 m. jis buvo Mašinų gamybos technologijos katedros vedėjas, 1953–1962 m. – Mechanikos fakulteto prodekanas, 1962–1972 m. pirmasis Mašinų gamybos fakulteto dekanas. 1965 m. L. Kumpikui suteiktas profesoriaus vardas. Buvę studentai prof. L. Kumpiką vadino Lietuvos mašinų gamybos tėvu, nes tuo metu visose Lietuvos gamyklose galima buvo sutikti jo mokinių, o profesorius su jais palaikė gražius santykius. Buvę jo studentai padėjo profesoriui įkurti 3 laboratorijas Kauno politechnikos instituto Mašinų gamybos fakultete, suorganizuodavo gamybines praktikas Instituto studentams. Už nuopelnus mokslui 1973 m. L. Kumpikas apdovanotas Valstybine premija. 1964 m. jam suteiktas LSSR nusipelniusio inžinieriaus vardas. Prof. L. Kumpikas daug prisidėjo prie mašinų gamybos terminijos tobulinimo, rinko ir paskelbė kraštotyrinės medžiagos apie Kauno pramonės istoriją, parašė ir išleido nemaža vadovėlių, monografijų ir mokslinių straipsnių. Profesorius karštai sutiko Lietuvos tautinį atgimimą, dalyvavo Baltijos kelyje ir sulaukė valstybės atkūrimo. Paskutiniais gyvenimo metais jis parengė keturių kalbų mašinų gamybos terminų žodyną (trys tomai), kuris jam mirus liko tik rankraščiu. Buvęs prof. L. Kumpiko studentas prof. R. Bansevičius rašė, kad profesorius „buvo gilios vidinės ir išorinės inteligencijos žmogus, harmoninga asmenybė, doras žmogus, geras specialistas, puikus vyras ir tėvas šeimoje“.

©KTU virtualus muziejus 2010