Prorektoriui Henrikui Petrusevičiui – 100

Gegužės 27 d. minėjome dar vienos svarbios universiteto istorijai asmenybės – prorektoriaus Henriko Petrusevičiaus 100-ąsias metines. H. Petrusevičius gimė 1916 m. Jurbarko mieste tarnautojo šeimoje. Mokėsi pradžios mokykloje ir Raseinių gimnazijoje, kurią baigęs 1935 m. įsidarbino „Spaudos fondo“ mechaninėse dirbtuvėse sąskaitininku. Dirbdamas H. Petrusevičius įstojo į Vytauto Didžiojo universiteto Teisių fakulteto Ekonominį skyrių, tačiau darbo teko atsisakyti, nes dirbti ir studijuoti buvo per sunku. 1937 m. tėvui susirgus ir išėjus į pensiją, H. Petrusevičiui teko mesti studijas nebaigus III kurso ir ieškoti darbo. Rudenį jis įsidarbino Klaipėdoje „Lietuvos eksporte“, kur buvo sąskaitininkas, buhalteris-kasininkas ir prekybos skyriaus vedėjas. 1941 m. pavasarį, kai „Lietuvos eksportas“ sovietų okupacinės valdžios buvo uždarytas, H. Petrusevičius paskirtas vyr. buhalteriu į Panevėžio „Maisto“ fabriką, kur dirbo iki nacių okupacijos.
1941–1944 m. jis dirbo Kaune, Komunaliniame statybos treste, vyr. buhalteriu, vėliau – Prekybos valdyboje pramoninių prekių paskirstymo skyriaus vedėju. 1944 m. vasarą, sovietų kariuomenei okupavus Kauną, H. Petrusevičius pradėjo dirbti Kauno miesto Vykdomajame komitete Prekybos skyriaus vedėjo pavaduotoju, atsakingu už pagalbinių ūkių ir pramoninių prekių reikalus. Nors buvo vertinamas kaip pareigingas ir sąžiningas darbuotojas, 1946 m. buvo atleistas už tai, kad panašias pareigas užėmė ir nacių okupacijos metais.
Gavęs rekomendaciją, H. Petrusevičius 1946 m. gruodžio 14 d. įsidarbino Tiekimo skyriaus inspektoriumi Kauno valstybiniame Vytauto Didžiojo universitete. 1950 m. jis tapo Tiekimo skyriaus viršininku, o 1955 m. paskirtas Kauno politechnikos instituto direktoriaus prof. K. Baršausko pavaduotoju (nuo 1962 m. – prorektoriumi) administracijos ir ūkio reikalams. Šiose pareigose H. Petrusevičius dirbo iki išėjimo į pensiją 1984 m. ir buvo vienintelis KPI prorektorius, nepriklausęs komunistų partijai.
H.Petrusevičius daug nuveikė kuriant KPI laboratorijas ir gerinant studentų ir darbuotojų gyvenimo ir darbo sąlygas. Prasidėjus KPI miestelio statyboms, prorektorius labai daug prisidėjo prie pastatų projektavimo ir statybos. Jam aktyviai dalyvaujant pastatyti Statybos, Elektronikos, nauji Cheminės technologijos fakulteto rūmai, 9 bendrabučiai, profilaktoriumas , 600 vietų valgykla ir kiti objektai. Prorektorius didelį dėmesį skyrė pastatų priežiūrai, studentų buities sąlygų pagerinimui, todėl instituto bendrabučiai ne kartą buvo pripažinti geriausiais Lietuvoje ir pelnė prizines vietas SSRS apžiūrose. Už gerą darbą prorektorius H.Petrusevičius buvo ne kartą apdovanotas garbės raštais. H.Petrusevičius buvo kuklus, doras ir sąžiningas žmogus. Per 38 darbo metus jis pelnė ne tik instituto, bet ir visų jį pažinojusiųjų pagarbą. H.Petrusevičius mirė 1996 m. birželio 26 d., palaidotas Panemunės kapinėse. KTU muziejus dėkoja prorektoriaus dukterėčiai Živilei Petrusevičiūtei už muziejui padovanotas fotografijas.

©KTU virtualus muziejus 2010